Regulamin

przyjmowania darowiznprzez Fundację „Pomost” z siedzibą w Warszawie

01.

 1. Fundacja„Pomost”z siedzibąw Warszawie (zwanadalej„Fundacją”) może przyjmować darowizny od osób fizycznych oraz podmiotów prawnych.
 2. Darowizn na rzecz Fundacji można dokonywać w formie wpłat środków finansowych oraz w postaci darowiznrzeczowych.
 3. Wszelkie wpłaty oraz darowizny rzeczowe są dobrowolne i stanowią darowiznę w rozumieniu art. 888 i nast. kodeksu cywilnego.
 4. Dokonane darowizny nie podlegają zwrotowi.

02.

 1. Wpłat darowizn wpostaci środkówpieniężnych można dokonaćwnastępujący sposób:

1) przelewemon-line zapośrednictwem zewnętrznego systemupłatnościPrzelewy 24,obsługiwanego przez firmę PayPro SAz siedzibą w Poznańul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań

2) przelewem bankowym dokonanym na rachunek bankowy Fundacji nr 83 1950 0001 2006 0034 6992 0002 (Idea Bank)

 1. Wprzypadku dokonania darowizny poprzezprzelewbankowy wtytule przelewu należy wpisać: „Darowizna na cele statutowe fundacji”.

03.

 1. Do odbioru darowizny w formie rzeczowej upoważnieni są członkowie Zarządu Fundacji lub osoby upoważnione przez Zarząd Fundacji.
 2. Chęć przekazania darowizny rzeczowej na rzecz Fundacji należy zgłosić pisemnie (również w formie wiadomości e-mail) lub telefonicznie zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na stronie internetowej Fundacji http://www.pomost.info w zakładce „Kontakt”.
 3. Termin i miejsce przekazania darowizny, warunki transportu zostaną każdorazowo ustalone pomiędzy Fundacją, adarczyńcą.
 4. Darczyńca jest zobowiązany do podania wartości przekazywanych rzeczy. Jeżeli darczyńca nie poda wartości ustala ją osoba upoważniona do odbioru darowizny.
 5. Przekazanie darowizny powinno zostać stwierdzone poprzez zawarcie umowy darowizny pomiędzy Fundacją, a darczyńcą.

04.

 1. Dokonane darowizny zostaną przeznaczone na działalność statutową Fundacji.
 2. Zgodnie z § 9 statutu Fundacji celami statutowymi są:
  1. Realizacja projektów w zakresie oświaty i wychowania.
  2. Promocja i ochrona zdrowia.
  3. Rozwój nauki.
  4. Wspieranie i organizacja wydarzeń kulturalnych.
  5. Realizacja zadań z dziedziny opieki i pomocy społecznej.
  6. Podejmowanie działań zapobiegających wszelkim wykluczeniom społecznym.
  7. Tworzenie warunków dla integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej.
  8. Upowszechnianie i kształtowanie zdrowego stylu życia.
  9. Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym
  10. Promowanie i organizowanie wolontariatu.

05.

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Fundacja Pomost, zwana dalej: „Administratorem”.
 2. Kupujący może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Anieli Krzywoń 4 m. 77, 01-391 Warszawa, pisząc na adres e-mail: biuro@pomost.info lub telefonując pod numer: 727 771 610.
 3. Darczyńca dokonując darowizny akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora danych.
 4. Darczyńcapodaje dane osobowe dobrowolnie ioświadcza, że sąone zgodne zprawdą.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych Darczyńcy jest zgoda, do udzielenia której dochodzi wskutek dokonania Darowizny i dla przyjęcia której przetwarzanie danych Darczyńcy jest niezbędne.
 6. Dane osobowe Darczyńcy przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z przyjęciem i rozliczeniem rachunkowym Darowizny.
 7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że dokonanie Darowizny będzie niemożliwe.
 8. Dane Darczyńcy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez niezbędny do przyjęcia i rozliczenia rachunkowego dokonanej darowizny.
 9. Administrator przekaże dane darczyńcy firmom świadczącym dla Administratora usługi rachunkowo-księgowe oraz firmom z branży informatycznej świadczącym dla Administratora wykonujących dla Administratora usługi związane z naprawą sprzętu komputerowego bądź systemu informatycznego obsługującego stronę internetową Fundacji.
 10. 10.Administrator nie zamierza przekazywać danych Darczyńcy do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 11. 11.Darczyńca ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 12. 12.W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Darczyńcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13. 13.Woparciu o dane osoboweDarczyńcyAdministrator nie będzie podejmowałwobecDarczyńcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

06.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1marca2021 r