Regulamin i polityka prywatności

Korzystanie ze strony www.pomost.info oraz współpraca z POMOST jest równoznaczna z oświadczeniem, iż w pełni rozumie się i akceptuje niniejszy regulamin.

Osoba współpracująca z POMOST określana jest dalej zamiennie mianem „Użytkownik”, „Klient”. Właściciel www.pomost.info określany jest dalej zamiennie mianem „POMOST”, „Administracja” lub„Administrator”. Serwis internetowy znajdujący się pod adresem: www.pomost.info określany jest dalej mianem „Strony”.

Dane Administratora to:POMOST Michał Czerwiński, ul Anieli Krzywoń 4/77, 01-391 Warszawa, NIP: 5271016116.

1. KUżytkownik akceptuje, że do sprawnego działania strony wykorzystywane są pliki cookies.

2. Korzystanie z niektórych funkcji strony wymaga podania podstawowych danych przez Użytkownika. Użytkownik podaje wszelkie dane dobrowolnie, wyrażając przy tym zgodę na to, że podawane przez niego informacje będą przetwarzane przez POMOST w koniecznym zakresie do celów związanych z funkcjonowaniem strony oraz wywiązywania się z warunków współpracy. Udostępniane przez Użytkownika dane nie są i nie będą przekazywane przez Administrację do użytku osobom trzecim, przy czym niektóre dane zgodnie z wolą Użytkownika są jawne – Administracja nie odpowiada za osoby trzecie, które je wykorzystają bez zgody odpowiednich osób, użytkowników. W uzasadnionych okolicznościach możliwe jest, by Administracja przekazała dane osobom trzecim:
a. gdy zagrożone jest zdrowie lub życie Klienta i konieczna jest interwencja na przykład służb ratunkowych;
b. gdy Klient deklaruje poważne przestępstwo;
c. gdy sąd uchylitajemnicę zawodową psychologa, ponieważ uzna, iż powinien on zeznawać.

3. Strona może być wykorzystywana wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. Surowo zabronione jest spamowanie, kryptoreklama, a także reklama innych stron lub działalności bez zgody Administracji.

4. Wszelkie informacje, publikacje, opinie zamieszczone na stronie mają charakter tylko informacyjny i dodatkowy. Żadnej z zamieszczonych i uzyskanych informacji nie należy rozumieć jako:

(a)   udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152) i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) oraz badania klienta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152),

(b)   wskazań dotyczących stosowania produktów leczniczych,

(c)   wskazań dotyczących sposobu używania wyrobów medycznych,

(d)   braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych i podjęcia terapii,

(e)   informacji, według której produkty lecznicze posiadają wyłącznie lub głównie właściwości kosmetyków, środków spożywczych lub innych artykułów konsumpcyjnych,

(f)   stawiania diagnozy oraz wskazywania terapii.

5. Usługi poradni POMOST polegają na:

(a)   konsultacjach psychologicznych;

(b)   konsultacji pedagogicznych;

(c)   mediacji pojednawczych;

(d)   coachingu.

6. Klient rozumie i akceptuje fakt, iż POMOST w przypadku powiadomienia o chęci popełnienia samobójstwa, wyczerpująco wywiąże się z obowiązku zachowania należytej staranności i dbałości o zdrowie i życie Klienta w taki sposób, że spróbuje odwieść od takiego czynu oraz nakłonić do udania się na Izbę przyjęć bądź telefon na pogotowie w celu skierowania na oddział psychiatryczny, aby niezwłocznie rozpocząć leczenie. Ponieważ POMOST współpracuje z Klientami przez Internet POMOST nie zrobi tego jeśli: Klient nie powiadomił pod jakim adresem jest obecny, Klient zapewnił, że zrezygnował z zamiaru targnięcia się na swoje życie, w innych uzasadnionych przypadkach.

7. W sytuacji, gdy osoba nie jest Klientem (jest np. anonimowym użytkownikiem strony), a powiadamia wprost lub w sposób dorozumiany o zamiarze samobójstwa, POMOST wyczerpująco wywiąże się z obowiązku zachowania należytej staranności i dbałości o zdrowie i życie Użytkownika w taki sposób, że udzieli mu informacji, iż powinien udać się na Izbę przyjęć w celu trafienia na oddział psychiatryczny, aby niezwłocznie rozpocząć leczenie, oraz przekaże numer telefonu ratunkowego 112. Przewidziane i przedstawione powyżej procedury postępowania wyczerpująco określają zakres zachowania należytej staranności przez POMOST.

POMOST zastrzega sobie prawo do rejestrowania dyktafonem rozmowy telefonicznej związanej z opisywaną w tym akapicie interwencją oraz archiwizowania wszelkich danych z tym związanych (nadsyłanych smsów, postów na forum lub wypowiedzi na stronie, wiadomości e-mail, listów itp.).

8. Administracja nie odpowiada za awarie po stronie dostawcy usług hostingowych ani inne problemy techniczne niewynikające z działania serwisu lub jego wadliwej obsługi, W takim wypadku POMOST przedłuży stosownie czas dostępu do Strefy Klienta o ile będzie to możliwe.Jeśli z przyczyn technicznych czy sytuacji losowych nie uda się zrealizować świadczenia POMOST zwróci wpłacone środki pieniężne.

9. Współpraca za pośrednictwem strony wymaga, by Użytkownik podczas rejestracji na wizytę podawał prawdziwe dane, których zgodność ze stanem faktycznym w razie potrzeby mógłby potwierdzić. Dane Klientów POMOST widoczne są tylko dla Administracji. 

10. Klient powinien informować o swoich przeżyciach i znaczących faktach ze swojego życia, a także współpracować z konsultantem, by uzyskać możliwie adekwatną pomoc.

11. Zespół konsultantów jako całość oraz każdy z konsultantów z osobna jest związany zasadą poufności – pozostawia dla siebie wszystkie informacje, w posiadanie których wchodzi w związku z udzielaniem konsultacji.

12. Klient umawia się na spotkanie w gabinecie osobiście, za pośrednictwem platformy www.pomost/poradniaonline/

(a)   Czas trwania spotkania wynosi średnio 50 minut, w zależności od zamówionej usługi jest możliwość dokupienia dodatkowego czasu.

(b)   Klient dokonuje opłat z góry rezerwując konkretny termin wybranego konsultanta.

(c)   Podany na stronie cennik jest promocyjny.

13. W przypadku spóźnienia się klienta na spotkanie:

(a)   czas spotkania nie jest przedłużany,

(b)   jeśli spóźnienie przekracza 15 minut, usługę uznaje się za zrealizowaną i zakończoną.

14. Klient indywidualny bądź jedno z dwojga małżonków biorących udział w mediacjach pojednawczych może odwołać mające odbyć się w gabinecie lub online spotkanie najpóźniej 24 godziny przed umówionym wcześniej terminem; odwołane w ten sposób spotkanie nie podlega opłacie a środki zapłacone wcześniej zostaną zwrócone. Sesję można odwołać poprzez e-mail, telefonicznie kontaktując się bezpośrednio z konsultantem

15. W przypadku odwołania spotkania przez POMOST, konsultant wyznacza nowy termin w miarę możliwości w najbardziej dogodnym dla klienta dniu i czasie.

16. Administracja zastrzega sobie prawo do odmowy współpracy z osobami, które:

(a)   łamią postanowienia regulaminu,

(b)   przejawiają aktywność kontrowersyjną,

(c)   atakują terapeutę,

(d)   nie stawiają się w umówionych terminach,

(g)   postępują w sposób niezgodny z prawem i prowadzą działalność przestępczą,

(h)   są czynnie uzależnione od substancji, w szczególności jeżeli stawiają się na sesjach w stanie nietrzeźwym,

(i)    zmagają się z problemami, które wymagają pomocy innej lub w innej formie niż oferowanaprzez Administrację.

17. W sytuacji odmowy współpracy Klientowi nie przysługuje zwrot dotychczas poniesionych.

Dane, o których tu mowa, to adres e-mail, imię i nazwisko lub pseudonim, numer telefonu. Użytkownik podaje te informacje dobrowolnie akceptując fakt, że będą używane do identyfikacji zarezerwowanych terminów konsultacji z psychologiem. Mogą także być wykorzystane do kontaktu psychologa z użytkownikiem w sprawach organizacyjnych i związanych z konsultacją. 

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Jednocześnie zastrzega się, iż Administrator uprawniony jest również do przetwarzania danych w celu ochrony swoich prawnie uzasadnionych interesów w sytuacji, gdy nadrzędnego charakteru nad w/w interesami nie mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

18. Administrator przetwarza dane osobowe ręcznie w celu realizowania usług oferowanych przez stronę oraz niezbędnych celach księgowych. Użytkownik, klient psychologa, powierza swoje dane dobrowolnie. Są one objęte ochroną zgodnie z rozporządzeniem RODO

19. Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych, prosić o ograniczenie przetwarzania, prosić o ich sprostowanie, prosić o ich udostępnienie, prosić o ich usunięcie lub przeniesienie. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych. 

20. Użytkowanie strony oznacza również akceptację ich regulacji. Dotyczą one zwłaszcza plików cookies używanych do badania ruchu na stronie, zabezpieczeń przed spamem (niechcianą reklamą), ochrony przed botami (robotami internetowymi, które automatycznie publikują niechciane treści). 

21. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Bieżąca wersja regulaminu zawsze jest dostępna na niniejszej stronie. Zmiany regulaminu będą przez tydzień sygnalizowane w formie ogłoszenia na łamach strony.