ODCZUWAJ,UFAJ,MÓW

Adresat:Dzieci z klas 4 – 6 szkół podstawowych;

Opis Programu:Program dotyka problematyki związanej z właściwym nawiązywaniem relacji międzyludzkich. Pomaga konstruować młodym ludziom sposoby budowania relacji na fundamentach zaufania, szczerej rozmowy i akceptacji dla uczuć własnych, jak i innych ludzi, a treści i metody przekazu uwzględniają standardy profilaktyki zintegrowanej. Program został opracowany i poddany ewaluacji i ocenie ekspertów i jest programem rekomendowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Cel programu:Program ma charakter profilaktyczno-interwencyjny, jego zadaniem jest zapobieganie stratom występującym z powodu problemów interpersonalnych.

Realizowane cele to:

  • budowanie pozytywnego stosunku do siebie i innych oraz postawy otwartości,
  • obniżenie poziomu lęku przed mówieniem o sobie,
  • wzmacnianie środowisk abstynenckich w szkole,
  • animowanie środowisk liderskich, jako wolontariuszy w szkole.

Przekazywane treści

Program profilaktyczny „Odczuwaj, Ufaj, Mów” to profilaktyka skupiona wokół tematów komunikacji i zaufania. Może stanowić pomoc dla uczniów w rozwiązywaniu problemów związanych z relacjami w klasie oraz opanowanie podstawowych zasad komunikacji. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi. Program składa się z czterech części ‐ wstępnej dla zbudowania dobrego klimatu do pracy i trzech zasadniczych, tj.:

Część I „Odczuwaj”

ma na celu tworzenie klimatu przyzwolenia do przeżywania uczuć oraz werbalizację stanów emocjonalnych, zwraca uwagę na wpływ uczuć na zachowanie oraz rolę pozytywnego nastawienia.

Część II „Ufaj”

obejmuje ćwiczenia, które zwracają uwagę na kwestię prawdomówności, dotrzymywania słowa, budowania zaufania, wiary w siebie.

Część III „Mów”

ma na celu budowanie postawy otwartości, obniżenie poziomu lęku przed mówieniem o sobie, opanowanie umiejętności aktywnego słuchania i zasad dobrej komunikacji.

Sposób realizacji: Całość w ciągu jednego dnia;

Prowadzący:Program prowadzony jest przezzespół trenerów, posiadających uprawnienia do jego prowadzenia;

Grupa:1 klasa;

Czas trwania: 34 godziny lekcyjne;

Cena: 750 zł/całość + koszty dojazdu (cena zawiera materiały dydaktyczne).