DEBATA

Adresat: Program adresowany jest do uczniów szkół podstawowych – 5 i 6 klasa;

Opis programu: Program Profilaktyczny DEBATA jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jest to program z zakresu profilaktyki alkoholowej przeznaczony dla młodzieży szkół podstawowych. Program DEBATA jest adresowany głównie do młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Ma on charakter uprzedzający, jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy abstynencji. Spotkanie służy przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży ipróbie ich modyfikacji;

Program jest oparty o trzy strategie:

Strategia 1.
Korekta przekonań normatywnych.

Strategia 2.
Kształtowanie systemu wartości.

Strategia 3.
Wiedza o realnych konsekwencjach.

Są to najbardziej skuteczne strategie profilaktyczne wg Hansena.

Program prowadzony jest przez 2-osobowy zespół trenerów, posiadających uprawnienia do jego prowadzenia.

 Sposób realizacji: W danym dniu uczniowie są zwolnieni z zajęć lekcyjnych. Nauczyciele zaproszeni są do udziału w programie;

 Grupa: 50 – 60 osób (dwie klasy szkolne);

 Czas trwania: 3 godziny lekcyjne;

 Czas trwania: 34 godziny lekcyjne;

Cena: 750 zł/całość + koszty dojazdu (cena zawiera materiały dydaktyczne).