Nerwica, a inne rodzaje zaburzeń

Nerwica, a inne rodzaje zaburzeń

Celem tego  cyklu felietonów jest wstępne zorientowanie czytelnika – niefachowca w problematyce diagnozy i leczenia nerwic. Niniejszy cztero-częściowy szkic zawiera też odniesienia do potocznie funkcjonujących w życiu społecznym takich pojęć jak właśnie nerwica, choroba psychiczna, czy tzw. psychopatie. Opis i omówienie zaburzeń oraz terapii ujęty jest też możliwie z perspektywy przeżyć pacjenta. Używana terminologia naukowa została zarazem przystosowana do odbioru przez czytelnika nie będącego psychologiem ani psychiatrą. Zachęcam do posłużenia się niniejszym tekstem jako wprowadzeniem do pogłębionej lektury literatury przedmiotu. Może on  być użyteczny zarówno dla osób pragnących lepiej rozumieć siebie i innych, przeżywających różne kryzysy psychiczne  i trudności w rozwoju,  jak i dla rozwijających swoje zainteresowania problematyką psychoterapii na „przedwstępnym” etapie. Polecam rozwijanie tych zainteresowań poprzez lekturę klasycznych a zarazem przystępnie napisanych prac uznanych autorów takich  jak Antoni Kępiński, Martin Seligman czy Erich Fromm.

 

 

Część   I   Podstawowe rozróżnienia definicyjne

 Jak to często bywa, tak i w tym przypadku termin ,,nerwica” oznacza w nauce w znacznej mierze coś innego, niż gdy jest używany w języku potocznym.  Potoczne określenie, że ktoś „jest znerwicowany” lub „ma nerwicę”, nie musi oznaczać że rzeczywiście cierpi na nerwicę w sensie psychologiczno-psychiatrycznym tego terminu. Często  wiele obaw i nieporozumień  narasta wokół zbyt łatwego i pochopnego używania takich określeń wobec siebie i innych.

 W sytuacjach takich jak zdrada, kryzys w małżeństwie, związku czy w rodzinie, choroba, śmierć lub odejście bliskiej osoby, kłopoty w pracy, kryzys finansowy, czy konieczność nagłej zmiany życiowej,  mogą wystąpić w sposób naturalny bardzo podobne przeżycia i symptomy jak w nerwicy.  Takie normalne  i różnorodne gwałtowne reakcje i bardzo przykre nieraz stany psychiczne w ramach przeżywania silnej  frustracji i stresu jakby odrywają się w nerwicy od pierwotnej przyczyny i dalej „żyją  już niejako własnym życiem”.

W diagnozie nerwicy kluczowym kryterium różnicującym  jest zatem stwierdzenie  utrwalenia się objawów i ciągłego  lub okresowego nasilania się ich, zwłaszcza,  jeśli już dawno ustała sytuacja życiowa, która je wywołała

Nerwice a choroby psychiczne – psychozy

 

Na początek: czym nerwica nie jest ? Nerwica nie jest chorobą psychiczną, czyli psychozą taką jak np. schizofrenia, choć są takie rodzaje nerwic, które mogą przypominać swoimi objawami psychozy, czy depresje. Objawy nerwicowe  mogą jednak współwystępować z depresjami i na odwrót. Smutek i przygnębienie lub chorobliwa nadaktywność są bowiem naturalnymi składnikami wielu nerwic. Podobnie w poważnych, trwałych  zaburzeniach osobowości i charakteru zwanych dawniej ogólnie psychopatiami mogą występować objawy charakterystyczne dla niektórych nerwic takie jak nasilona drażliwość, czy długie zaleganie i rozpamiętywanie przykrych wspomnień.

Od choroby psychicznej różni nerwicę zwłaszcza to, że świadomość i w zasadzie prawidłowe rozumienie rzeczywistości nie są w nerwicy naruszone.  Nerwicowiec ma niezmienione poczucie tożsamości; wie kim jest i  w większości w pełni „zdaje sobie sprawę” ze swoich przeżyć.  Doświadcza cierpień psychicznych  jako czegoś, czego chciałby się pozbyć, co utrudnia mu normalne życie. Na ogół chciałby  się leczyć, choć odkłada to czasem w nieskończoność.

Choroba psychiczna natomiast jest zaburzeniem  samej struktury osobowości, a więc i poczucia tożsamości. Chory psychicznie często  czuje, że jego osobowość  i świat jakby rozpada się ( derealizacja) czuje się „kimś innym” niż myślał dotychczas (depersonalizacja) ,  czasem zaczyna być  też owładnięty jakąś prawdą , czy kosmiczną  ideą, którą niczym w olśnieniu odkrył, poznał i zgłębił. Towarzyszy temu bardzo silny lęk czasem o wręcz paraliżującej sile. Osoba  w stanie psychozy  ( np. schizofrenik) na ogół nie ma przy tym poczucia swojej choroby – ma wrażenie, że to inni są jacyś chorzy, zwariowali, nic nie rozumieją.

 Nerwicowiec – przeciwnie – raczej zazdrości innym zdrowia, spokoju i beztroski (zresztą często egocentrycznie nie dostrzega, że ci inni, zwłaszcza najbliżsi, też maja swoje nieraz poważne troski, zmartwienia i problemy).

Osobowość  w nerwicy nie „rozpada się” jak np. u schizofrenika – człowiek dotknięty nerwicą i my, jako obserwatorzy, nie mamy wrażenia, że stał się jakby „ zupełnie inną osobą”.

Utrzymane, choć utrudnione, są teżna ogół w nerwicy  pozytywne kontakty i więzi z innymi w rodzinie, życiu towarzyskim i zawodowym, choć zostają przesycone przewrażliwieniem, pretensjami i napięciem.

,Zaburzenia nerwicowe nie dotyczą więc samych podstaw psychiki,  jak to się dzieje w psychozach i w innych głębokich zaburzeniach osobowości . W nerwicy nie ma więc omamów , halucynacji i urojeń – tzw. objawów wytwórczych – poznawczych zniekształceń rzeczywistości, charakterystycznych dla wielu psychoz. Zdarzają się jednak w nerwicy uporczywe, trudne do wykorzenienia przekonania, że jak to  bywa choćby w nerwicy natręctw np. higiena i właściwe odżywianie , to absolutna podstawa i główny warunek spokoju, równowagi życiowej i powodzenia życiowego.

Nerwice a zaburzenia charakteru i osobowości

NERWICA CHARAKTERU

Ważnym kryterium diagnostycznym odróżniającym nerwice z kolei od tzw. zaburzeń osobowości i charakteru   jest też dynamika ich  przebiegu w czasie. Nerwica  jako zaburzenie jest swego rodzaju procesem;  ma w zasadzie  podobną dynamikę przebiegu  jak na przykład zakaźne  choroby somatyczne np. grypa. Da się wyróżnić jej początek, fazę nasilania się  i szczytu objawów a następnie fazę zdrowienia aż do pełnej lub częściowej remisji (wyleczenia). Tak więc na nerwicę „się zapada” i potem na ogół „się z niej wychodzi”.

W przypadku tzw. zaburzeń osobowości i charakteru (dawniej nazywanych psychopatiami) nie mamy takiego przebiegu jak w nerwicach. Zaburzenia te  mają postać zespołu stałych cech osobowości o względnie niezmiennej dynamice i stałym poziomie obserwowalnym w przebiegu czasem niemal całego życia.

W tym sensie osobowość jest  tu bardziej i głębiej zmieniona niż w nerwicy, choć w zupełnie  inny sposób niż w psychozach. Poczucie tożsamości nie jest naruszone, natomiast jest ona sztywna, a życiem osoby zaburzonej „rządzi” tu jakaś stała tendencja i przymus wewnętrzny np.  nadmiernej kontroli nad sobą i innymi, manipulacji, czy stałego potwierdzania swojej wartości i znaczenia w kontaktach z innymi.

Poziom doświadczanego, a zwłaszcza uświadamianego sobie lęku, jest u tych osób niski, a sztywność postępowania nadaje ich życiu pozory stabilności, siły i zdecydowania. Podobnie natomiast jak psychotycy nie mają poczucia swojego zaburzenia,

W przypadku osób z zaburzeniami na przykład typu masochistycznego, narcystycznego, czy histeryczno-histrionicznego, osób z tzw. problemem zależnościowym, czy paranoidalnym (jest kilka głównych klasyfikacji tych zaburzeń), mamy do czynienia z  charakterystyczną sztywną  niezmiennością cech osobowości i schematów postępowaniu w relacjach z ludźmi.

Przykładowo osoba z rysem histeryczno-histrionicznym stara się wciąż popisywać i zjednywać sobie innych przerysowanymi emocjonalnymi aktorskimi pozami, przynoszeniem sensacyjnych wieści i plotek, snuciem nierealnych, wielkościowych planów i składaniem obietnic bez pokrycia. Przeżywa czasem lęki i złość podobne do osób z nerwicą, ale zajęta jest przede wszystkim manipulowaniem innymi i prawie niezdolna i głębokich opartych na empatii relacji. Świadomość i tożsamość nie jest tu  ograniczona podobnie jak w nerwicy, ale praktyczny brak empatii i słabość więzi sprawiają, że brak jej wyczucia i samoświadomości emocjonalnej oraz  poczucia winy. Oczywiście trudności te mogą występować w różnym nasileniu i rzadko zdarzają się tu typy skrajne .

Rzucające się w oczy otoczeniu cechy takiej osoby są stałe, choć mogą mieć różne przejawy i nasilenie. Jej egocentryzm i posługiwanie się presją, agresywność  i przemocowość  wbudowane są niejako trwale w strukturę osobowości.

mgr Paweł Jurczyk